Zoals u in de landelijke pers heeft kunnen vernemen heeft Nicolette Kluijver al haar werkzaamheden stopgezet vanwege ziekte. De organisatie van de Passion is momenteel op zoek naar een geschikte vervanger om het Passionverhaal te komen vertellen op 12 april.

Namens alle medewerkers van de Passion wensen wij haar beterschap en heel veel sterkte bij het herstel van haar ziekte.

In dit filmfragment vertelt ze waarom ze graag haar medewerking wilde verlenen en heeft ze een kort interview met de burgermeester van Ouder-Amstel over dit bijzondere project.

 

PLUS start STATIEGELD actie voor THE PASSION
We hebben nog steeds hard alle mogelijke financiële steun nodig om voor u een fantastische evenement neer te zetten. Daarom start de PLUS in de Dorpstraat een statiegeldactie. Bij het inleveren van uw statiegeldflessen kunt u aangeven dat u het tegoed aan statiegeld kunt doneren aan dit prachtige project. We rekenen op de steun van uw allemaal.

 

RON BLAAUW wordt verteller bij THE PASSION Ouder-Amstel

De organisatie van The Passion Ouderkerk aan de Amstel is erg blij dat dorpsgenoot RON BLAAUW de taak van “de verteller” voor zijn rekening wil gaan nemen. De topkok is vereerd dat hij gevraagd is voor deze rol en wil graag zijn bijdrage leveren aan dit mooie en unieke initiatief dat op 12 april a.s. om 20.30 uur op het Kampje zal plaatsvinden.

Passion Ouder Amstel is een initiatief van Koor Elckerlyc met medewerking van vrijwilligers uit de gemeente Ouder Amstel.

Koor Elckerlyc is in juni 1970 opgericht en in 1988 gefuseerd met het koor Tobith uit Nes a/d Amstel. Het is een gemengd koor, in de leeftijd variërend van 20 – 68 jaar en luistert  ongeveer één keer per maand de zondagse viering in de St. Urbanuskerk op.

Naast het zingen op zondagse diensten, neemt het ook deel aan korendagen en organiseert zij concerten.

 

Project

Met het bovenstaande scenario in gedachten en met name het aspect dat alle mensen één zijn heeft de leiding van koor Elckerlyc het plan bedacht een tamelijk grootschalig project te ontwikkelen en ten uitvoer te brengen. Aanvankelijk was het idee om dit al in 2016 te organiseren, maar al snel werd duidelijk dat de voorbereidingstijd daarvoor erg kort zou zijn, te kort.

Vervolgens werd 2017 als haalbaar geacht. Toevalligerwijze bestaat de St. Urbanuskerk in Ouderkerk dan 150 jaar, en een dergelijk project zou daarmee goed passen in de feestelijkheden.

Ten slotte werd er gebrainstormd over de inhoud van het project. Vele mogelijkheden zijn bekeken, maar uiteindelijk is er gekozen voor een eigen versie van “The Passion”, het lijdensverhaal van Jezus en bekend van de jaarlijkse TV uitzendingen van de EO op witte donderdag. Maar het zal geen kopie worden van deze passie-interpretatie, waarbij een groot kruis door mensen in een soort processie door de stad wordt gedragen. Het zal een geheel eigen, Ouderkerkse versie worden. Een project over the Passion moet natuurlijk in de week aan Pasen vooraf gaan. Er is gekozen voor woensdag 12 april 2017 gekozen als datum vanuitvoering. Het aanvang zal komen te liggen tussen 20:00 en 20:30.

DONEER NU!

NL11 RABO 0313185212

t.n.v. Stichting promotie Ouder-Amstel

Bij de Passion Ouder Amstel moet iedereen zich kunnen thuisvoelen. Er moeten geen drempels zijn om dit spektakel met elkaar te kunnen beleven. Daarom willen we deze Passion graag uitvoeren op het Kampje. Dit gaat echter gepaard met hoge kosten voor beeld, geluid en podia. Hopelijk wilt u dit project ondersteunen met een bijdrage.

Elckerlyc

De naam Elckerlijc of Elckerlyc  is afgeleid van het bekende  15e-eeuwse Nederlandstalige moraliteit of zinnespel, voluit: Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc – Hoe dat elckerlijc mensche wert ghedaecht Gode rekeninghe te doen.

Elckerlijc was in de middeleeuwen een bijzonder populair en succesvol theaterstuk. Het stuk won de eerste prijs bij een bijeenkomst van Brabantse rederijkers. De auteur van het stuk is niet bekend, maar verschillende onderzoeken wezen een aantal mogelijke kandidaten aan zoals Peter van Diest, Petrus Dorlandus en Willem Van Hildegaersberch.

Er bestaat ook een Engelse versie, Everyman. Tot op de dag van vandaag wordt getwist of dit een vertaling is van de Nederlandse versie of andersom. Meest waarschijnlijk is de eerste optie.

Ten slotte bestaan er ook twee Latijnse vertalingen van Elckerlijc, die voor een internationale  verspreiding van het stuk zorgden. Eén van die twee Latijnse versies is vertaald in het Nederduits en van daar weer terug in het Nederlands. Daarbij gingen vrijwel alle katholieke herinneringen verloren, waardoor het populair werd bij de protestantse deel van de bevolking.

 

De hoofdpersonage Elckerlijc uit het stuk staat voor alle mensen op aarde. Alle andere personages stellen belangrijke aspecten in het leven voor. Zo is er bijvoorbeeld Duecht (deugd, het goede van de mens), Gheselscap (gezelschap en vrienden), Tgoet (bezit en goederen), Maghe en Neve (vrienden en familie), Kenisse (zelfkennis), Biechte (de biecht), Schoonheyt (schoonheid), Cracht (kracht), Vroetscap (wijsheid)en de Vijf Sinnen (zintuigen). Het verhaal gaat over het zalig worden van de mens, hij moet zich voorbereiden op de dood zodat hij toegang krijgt tot de hemel. Dit kan hij verwezenlijken door de deugd met zich mee te dragen, anders kan hij niet slagen in zijn opdracht. Iedereen sterft en niemand kan de dood ontlopen, er is geen ontkomen aan. Elckerlijc wil vrienden, familie, gezelschap en goederen meebrengen naar de dood, maar dit is echter niet mogelijk (in het verhaal weigeren deze personages echter mee te gaan). Voor hij sterft, wil hij van zichzelf een beter mens maken. Hij wil meer zelfkennis ontwikkelen (in het verhaal neemt hij Kennisse mee). Nu hij zelfkennis heeft, kan hij gaan biechten, waardoor hij een beter mens wordt. Ook ontwikkelt hij andere positieve eigenschappen (wijsheid, kracht, schoonheid, etc.). Nadat de dood de mens bereikt heeft, is het goede het enige dat overblijft. (Conclusie: alle eigenschappen kunnen veranderen, maar na de dood is de goedheid het enige dat nog telt).

 

Het passieverhaal toen…

Pelgrims trekken Jeruzalem binnen om daar het Joodse Paasfeest te vieren. Onder hen ook Jezus, gezeten op een ezel. Hij wordt toegejuicht door de stadsbewoners, die van hem verwachten dat hij de gehate Romeinen zal verjagen. Jezus gaat echter naar de tempel. De kinderen blijven hem volgen.

Op het tempelplein jaagt Jezus alle handelaren weg en begint te vertellen over een nieuwe wereld die komen zal. Hij wordt daarop aangesproken door priesters en Bijbelkenners. Jezus schoffeert hen en de priesters en Bijbelkenners trekken zich terug.De hogepriesters besluiten dat Jezus een gevaar vormt en uit de weg geruimd moet worden. Tegelijk beseffen ze dat ze een opstand riskeren als ze hem openlijk arresteren.

Jezus en zijn volgelingen zijn aan tafel als er een vrouw binnenkomt die hem overgiet met bijzonder dure olie, om hem als het ware tot koning te zalven. De volgelingen mopperen over de verspilling van die dure olie, maar Jezus prijst haar omdat ze hem daarmee alvast gebalsemd heeft voor zijn dood…

Op de vergadering van hogepriesters komt Judas, een van Jezus’ vrienden, melden dat hij, voor dertig zilverstukken, wel wil vertellen waar Jezus onopvallend gearresteerd kan worden. Hij wordt meteen uitbetaald.

Op donderdagavond vieren Jezus en zijn vrienden Pesach, het Joodse paasfeest. Aan het begin zegt Jezus dat hij weet dat hij verraden wordt, en ook wie dat doen zal. Judas druipt beschaamd af. Op een gegeven moment zegt Jezus onverwacht dat dit paasmaal zijn laatste maaltijd zal zijn. Hij breekt het brood en schenkt de wijn, zeggende dat zijn lichaam ook zo gebroken en zijn bloed ook zo vergoten zal worden. Vervolgens deelt hij het uit en voegt eraan toe: zo geef ik mezelf en alles waarvoor ik geleefd heb aan jullie. Onderweg naar een overnachtingsplek zegt Jezus tegen zijn vrienden dat zij hem allemaal in de steek zullen laten. Ze reageren geschokt en ontkennen. Tegen Petrus zegt Jezus: nog voor de haan kraait, heb je drie keer ontkent mij te kennen.

In de olijftuin vraagt Jezus aan zijn vrienden of ze met hem blijven waken. Hij zondert zich af en bidt wanhopig tot God. Drie keer komt hij terug bij zijn vrienden en telkens blijken ze in slaap gevallen. De laatste keer maant Jezus hen om op te staan om met hem zijn arrestatie tegemoet te treden. Het is voor hem een eenzame nacht.

Judas verschijnt met een knokploeg van de hogepriesters om Jezus te arresteren. Hij wijst Jezus aan door hem een kus te geven. Jezus noemt hem ‘vriend’. Later zal Judas spijt krijgen van zijn daden en zich aan een boom verhangen.

Jezus wordt verhoord door de hogepriesters, die besluiten dat hij ter dood moet worden gebracht. Petrus kijkt van een afstand toe en wordt door de omstanders herkend als vriend van Jezus, maar hij ontkent drie keer. Dan kraait de haan!

Omdat de hogepriesters maar beperkte zeggenschap hebben, brengen ze Jezus naar de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. Die ziet niet veel kwaads in Jezus, maar wordt door de hogepriesters onder druk gezet. Hij bedenkt een list om Jezus alsnog vrij te kunnen laten door het volk te laten kiezen tussen Jezus en een beruchte vrijheidsstrijder. Ondertussen beïnvloeden de hogepriesters het volk, dat daardoor de vrijlating van de vrijheidsstrijder en de kruisiging van Jezus eist. Pilatus wast zijn handen en veroordeelt Jezus tot geseling en kruisiging. Jezus wordt bespot, gegeseld, gekruisigd; en sterft.

In een ruw soldatenspel wordt Jezus uitgedost als koning en bespot. Vervolgens wordt hij half dood gegeseld. Daarna moet Jezus zelf het kruis dragen naar de executieplaats; maar omdat hij dat niet meer kan wordt een voorbijganger daartoe gedwongen. Dan wordt Jezus uitgekleed en aan het kruis gespijkerd onder aanhoudende spot van omstanders van allerlei aard. Midden op de dag wordt het donker, de soldaten worden bang, maar de spot houdt aan, zelfs nadat Jezus luid roept “Mijn God, waarom verlaat je mij.” Tenslotte sterft hij.

Jezus’ lichaam wordt in een graf gelegd, dat met een zware steen wordt gesloten en op verzoek van de hogepriesters wordt bewaakt. Alle hoop lijkt vervlogen, alles lijkt voor niets geweest. Dit is het einde van het lijdensverhaal, maar niet het einde van het verhaal. Mattheüs en de andere evangelisten beschrijven Jezus’ opstanding uit de dood en zijn opdracht aan allen om zijn boodschap de wereld in te brengen; waar hij dan zelf bij zal zijn.

Het passieverhaal nu..

Het passieverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is niet alleen maar een mooi verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een verhaal van nu. Een verhaal dat veel oproept. Vragen, verontwaardiging, boosheid, onmacht, verdriet.

Het is ook het verhaal van de hoop en de liefde. Van alledag, van vandaag en van morgen.

Het is het verhaal dat vertelt moet blijven worden, omdat het juist zovelen raakt. En het is juist mooi om het op eigentijdse wijze te vertellen. Ondersteund door muziek. Alledaagse muziek waar we onszelf in herkennen. Die ons moed en kracht geeft om te blijven geloven in het goede. Het moet toch mogelijk zijn!

 

 

 

Passion Ouder Amstel Kick off – 25 oktober 2016

Dinsdag 25 oktober heeft koor Elckerlyc een klein voorproefje gegeven van wat er te wachten staat op 12 april 2017. Het koor gaf een klein mini-concert en er werd verteld wat men kan verwachten op 12 april. De boodschap was duidelijk: De Passion moet zorgen voor verbinding en hopelijk leiden tot (meer) respect voor elkaar. 

De Passion Ouder Amstel zal niet alleen bestaan uit muziek, maar ook uit beeld en gesproken tekst. Niemand minder dan Ron Blaauw zal op 12 april het 2000 jaar oude verhaal gaan vertellen. Maar dan in een nieuw jasje. De organisatie van de Passion wil het verhaal breder trekken zodat ook niet-gelovigen zich er in kunnen vinden. We hebben succes als we iedereen weten te raken, aldus Marita Melchers, één van de organisatoren. Burgermeester van Ouder Amstel Mieke-Blankers-Kasbergen zit in het comité van aanbevelingen. Tijdens de Kick off liet ze weten het project van harte te ondersteunen. De Passion is een cultureel evenement waar jong en oud iets aan kunnen hebben. Het gaat juist ook over kleinere zaken als ‘respect voor elkaar’ en ‘hoe ga je met elkaar om’ .

De avond werd geleid door Hans Oosterkamp die op humorvolle wijze onder meer de burgermeester interviewde.

Muzikaal werd er een tipje van de sluier opgelicht met nummers als: Zo stil in mij van Van Dik Hout,  Schouder aan schouder van Guus Meeuwis en Marco Borsato en Als wij niets doen uit de musical van Soldaat van Oranje.

 

 

Om het karakter van saamhorigheid en gemeenschappelijkheid nog wat meer vorm te geven, nodigen we alle kinderen van de gemeente Ouder-Amstel van harte uit een gedicht te schrijven over “Hoop en saamhorigheid”.  Zoals op de posters aangegeven zal het mooiste gedicht krijgen in de Ouderkerkse uitvoering van de Passion. De 10 mooiste gedichten zullen worden geplaatst in het Weekblad van Ouder-Amstel.

Laat je uitdagen en vertrouw je gedachten over de begrippen Hoop en Saamhorigheid toe aan het papier en stuur het voor 21 maart per email naar ons toe.